Заповідаємо

У системі державних пріоритетів природоохоронної діяльності особлива роль відводиться заповіданню територій та об’єктів,

на яких повністю або частково забороняється традиційна виробничо-господарська діяльність. У Законі України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року"  зазначається, що на період ухвалення Закону (2019 рік) до складу природно-заповідного фонду України входило понад 8200 територій та об’єктів площею близько 4 мільйона гектарів, але частка цих земель (6,6 відсотка загальної площі країни) є недостатньою і залишається значно меншою, ніж у більшості держав-членів Європейського Союзу – у середньому 21 відсоток їх загальної площі. Тому цим Законом поставлено завдання досягти на 2030 рік 15% заповідності України.

Згідно з даними Державного кадастру природно-заповідного фонду на початку 2021 року нараховувалося 8633 території та об’єкти природно-заповідного фонду загальною площею 4,1 млн. га, що становило 6,8 % площі країни, а також морський заказник  "Філофорне поле Зернова " площею 402,5 тис. га, а у складі природно-заповідного фонду було 5 біосферних заповідників, 19 природних заповідників, 53 національних природних парки, 85 регіональних ландшафтних парків, 3398 заказників, 3580 пам‘яток природи, 802 заповідних урочища, 28 ботсадів, 13 зоопарків, 62 дендропарки та 588 парків-пам‘яток садово-паркового мистецтва

Кількість і площа територій та об'єктів природно-заповідного фонду різниться від області до області. Більше про розподіл площ природно-заповідного фонду в розрізі областей можна дізнатися з аналітичних матеріалів.   

Порядок створення/оголошення, зміни меж, категорій та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ) регламентується статтями 51-54 Закону України "Про природно-заповідний фонд України"  і включає: 

 • підготовку та схвалення клопотань, 
 • розроблення та погодження матеріалів проєктів створення/оголошення, зміни меж, категорій та скасування статусу територій та об’єктів ПЗФ, 
 • підготовку та затвердження рішення про створення/оголошення, зміни меж, категорій та скасування статусу територій та об’єктів ПЗФ. 

У процесі підготовки матеріалів щодо створення/зміни меж територій та об’єктів ПЗФ враховуються інші закони та нормативно-правові акти, зокрема Земельний кодекс України у частині розмежування земель державної та комунальної власності. Методичні рекомендації щодо розроблення проєктів створення природних територій та об'єктів ПЗФ України затверджені наказом Мінприроди України від 21.08.2018 № 306.

Підготовка і подання клопотань про створення/оголошення територій та об'єктів ПЗФ можуть здійснюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами, природоохоронними громадськими організаціями або іншими заінтересованими підприємствами, установами, організаціями та громадянами. Клопотання подаються до державних органів, уповноважених проводити їх попередній розгляд. 

Клопотання має містити обґрунтування необхідності створення/оголошення території або об'єкта ПЗФ певної категорії, характеристику природоохоронної, наукової, естетичної та іншої цінності природних комплексів та об'єктів, що пропонуються для заповідання, відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання, власників та користувачів природних ресурсів, а також відповідний картографічний матеріал. До клопотання додаються документи, що підтверджують та доповнюють обґрунтування необхідності створення/оголошення територій або об'єктів ПЗФ.

Клопотання про необхідність створення/оголошення територій та об'єктів ПЗФ попередньо розглядається у місячний строк: 

 • щодо територій та об'єктів загальнодержавного значення – центральним органом виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики в галузі організації, охорони та використання ПЗФ;
 • щодо територій та об'єктів місцевого значення – обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. 

У разі схвалення клопотання ці ж органи виконавчої влади забезпечують розроблення проєктів створення/оголошення відповідних територій та об'єктів ПЗФ. Забезпечення розроблення проєктів створення ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків може бути доручено заінтересованим державним органам чи установам. 

Проєкт створення території або об'єкта ПЗФ має включати: 

 • клопотання про створення чи оголошення території або об'єкта ПЗФ; 
 • наукове обґрунтування необхідності створення чи оголошення території або об'єкта ПЗФ; 
 • матеріали погодження створення чи оголошення території або об'єкта ПЗФ власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання, іншими організаціями, визначеними законодавством; картографічні матеріали.

Наукове обґрунтування доцільності створення території/об’єкта ПЗФ на відповідній території має включати: 

 • відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання території і природних ресурсів; 
 • інформацію про власників та первинних користувачів природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання;
 • характеристику природних умов, природоохоронної, наукової, рекреаційної, естетичної, історико-культурної та інших цінностей території;
 • обґрунтування та схему попереднього функціонального зонування території установи ПЗФ (для біосферних заповідників, національних природних парків та регіональних ландшафтних парків), визначення переліку заборон та  обмежень, дозволених видів діяльності в кожній функціональній зоні, пропозиції щодо ділянок для передачі у постійне користування установі ПЗФ; 
 • інформацію про соціально-економічні та екологічні наслідки створення установи ПЗФ;
 • розроблення економічних показників розвитку території установи ПЗФ: розрахунок чисельності штатних працівників та коштів на її утримання, оцінка існуючої та підготовка пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази установи ПЗФ;
 • картосхеми розташування території установи ПЗФ на топооснові або на схемі землеустрою з виділенням адміністративних районів, окремих користувачів та власників земельних ділянок, земель, що мають вилучатися та надаватися установі ПЗФ у постійне користування або входитимуть до складу установи ПЗФ без вилучення та із зазначенням в експлікаціях їх площ. 

Матеріали погодження проєкту створення території/об’єкта ПЗФ мають містити:

 • довідку територіального органу або підрозділу Держгеокадастру, яка дає інформацію про правовий статус земельних ділянок, запроєктованих для заповідання, власників і користувачів цих ділянок;
 • погодження всіх власників та первинних користувачів природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання, з зазначенням площ відповідних земельних ділянок;
 • погодження відповідної обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або Уряду АР Крим, в якому зазначається перелік користувачів та власників, земельні ділянки яких пропонується заповісти, їх повні найменування і підпорядкованість землекористувачів та найменувань власників, площ та форм власності на кожну земельну ділянку, категорія земель та найменування органу влади, якому надано право розпоряджатися земельними ділянками, які перебувають у запасі.
 • Рішення про створення територій та об'єктів ПЗФ загальнодержавного значення ухвалються Президентом України на підставі розроблених та погоджених в установленому порядку з центральними органами виконавчої влади та іншими заінтересованими організаціями проєктів указів Президента України.

Рішення про організацію чи оголошення територій та об'єктів ПЗФ місцевого значення ухвалюється Верховною Радою АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Зміна меж, категорії та скасування статусу територій та об'єктів ПЗФ проводиться за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на підставі відповідного експертного висновку.

Експертний висновок готується профільною установою/організацією (університетом, науково-дослідним інститутом чи науковим центром тощо) до сфери діяльності якої належить охорона навколишнього природного середовища. Експертний висновок оформляється на бланку установи, а підпис її керівника засвідчується гербовою печаткою.

На основі аналізу матеріалів клопотання про зміну меж, категорії або скасування статусу території чи об'єкта ПЗФ має бути проведена оцінка сучасного стану об’єкта ПЗФ, доцільності зміни меж, категорії або скасування статусу. 

У разі розгляду клопотання про скасування статусу території (її ділянки) чи об'єкта ПЗФ повинні аналізуватися чинники, що призвели до погіршення екологічного стану чи знищення природних комплексів та об’єктів, та можливість відновлення (відтворення) природних цінностей.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: